पालिका कानुन

पालिकामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार

पालिका कानुन स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ मा कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यपालिकाले

कोभिड-१९ कहरः मालवस्तु शीघ्र जाँचपास कार्यविधि जारी

काठमाडौँ ।भन्सार विभागले हालै मात्र जारी गरेको ‘कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालबस्तु शीघ्र